ZÁSADY PRO ZVEŘEJNĚNÍ VE ZPRAVODAJI

Z Á S A D Y

pro vydávání ZPRAVODAJE MORAVSKOBUDĚJOVICKO

Článek l

Úvodní ustanovení

1. Zpravodaj Moravskobudějovicko (dále zpravodaj) vznikl sloučením Zpravodaje města Moravské Budějovice a měsíčníku Moravskobudějovického mikroregionu, Listů Budějovicka. Zpravodaj vydává Městské kulturní středisko Moravské Budějovice jako měsíčník, ve formátu A-4. Město Moravské Budějovice, Obce Moravskobudějovického mikroregionu a MKS Beseda zajišťují finanční krytí nákladů spojených s vydáváním zpravodaje, z čehož vyplývá prioritní tištění materiálů.

2. Zpravodaj se vydává za účelem poskytování informací občanům Města Moravské Budějovice, obyvatelům obcí Moravskobudějovického mikroregionu a integrovaných obcí. Informace se týkají činností Městského úřadu, Rady a Zastupitelstva odborných odborů radnice, dále kulturního života ve městě a v obcích moravskobudějovického mikroregionu, událostí ze společenského, kulturního a sportovního života. Ostatní příspěvky se koordinují ve vztahu k rozsahu prostoru na stránkách zpravodaje i ve vztahu k rozsahu finančního krytí nákladů spojených s vydáváním zpravodaje. Práva a povinnosti vydavatele se řídí Tiskovým zákonem.

Článek 2

Zveřejňování příspěvků

1. Příspěvky se zveřejňují zásadně podepsané (uvedení jména, popř. iniciálu) s tím, že redakce zpravodaje má k dispozici kontakt na pisatele (jméno, název institutu apod.)

2. Příspěvky politických stran a hnutí se zveřejňují v rámci předvolební kampaně v rozsahu maximálně formátu A-4 za cenu dohodnutou s vydavatelem.

Článek 3

Omezení při zveřejňování příspěvků

1. Ve Zpravodaji Moravskobudějovicko nebudou zveřejňovány příspěvky:

a) hanlivé, pomlouvačné, vulgární, podněcující osobní polemiku občanů;

b) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální a orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry;

c) bez identifikačních znaků pisatele (anonymy).

2. U příspěvků jednotlivých dopisovatelů vzhledem k rozsahu zpravodaje platí:

a) maximální rozsah příspěvku pracovníka MěÚ Mor. Budějovice, popř. organizace zařízení MěÚ maximálně 1 stránku A4. Výjimky se dohodnou předem s vydavatelem.

3. Maximální rozsah příspěvků ostatních dopisovatelů je ½ stránky A4 včetně fotografií na jednoho pisatele, nedohodnou-li se jinak s šéfredaktorem, či vydavatelem zpravodaje. Výjimky tvoří články zvláštního významu pro město, či obce mikroregionu, jako např. Obec našim dětem, žehnání znaků a praporu, rodáci, hody, nebo akce konané pouze jednou v roce. Řeší se individuálně.

4. V případě nutnosti zveřejňování vyhlášek, směrnic, pokynů a dalších právních norem, určených občanům města nebo mikroregionu, je dle jejich obsáhlého znění zveřejněna ve zpravodaji otištěna důležitá, či informativní část a dále bude následovat odvolávka na zveřejnění v jiných informačních zdrojích, např. v propagační skříňce, nebo webových stránkách apod.

5. Redakční rada se vyhrazuje právo při zaslaných článcích rozsáhlého charakteru tyto redakčně krátit a upravit při zachování obsahu sdělení, nebo v časovém limitu požádat autora o příslušné zkrácení do výše stanoveného rozsahu.

6. Přednostně budou vybírány příspěvky aktuální, institucí, které hradí finanční náklady na vydávání zpravodaje.

Článek 4.

Příprava vydávání Zpravodaje Moravskobudějovicko

1. Příspěvky určené ke zveřejnění ve Zpravodaji (mimo reklamy a upoutávky) shromažďuje prostřednictvím elektronické pošty – e-mailů, nosičů CD, DVD nebo flesch, šéfredaktor Zpravodaje, který také připravuje vlastní články, popř. úsek redakce zpravodaje MKS Beseda Moravské Budějovice. Příspěvky se zasílají v příloze Wordu, dle dříve stanovených zásad.

2. Datum uzávěrky vydání zpravodaje je vždy desátého dne v předchozím měsíci, pokud není v tiráži uvedeno jinak.

3. V každém vydání jsou zveřejňovány pravidelné rubriky, či další aktuální příspěvky a to: úvodník funkcionáře MěÚ, či MKS Beseda, informace o jednání rady nebo Zastupitelstva MěÚ (dle potřeby i Informace Městské policie), Víte, že…, Blahopřání, Vzpomínky, recepty našich čtenářů, kulturní přehled pro příští měsíc.

4. Články, které obdrží redakce po uzávěrce, nebudou otištěny.

5. Zadání do tisku a distribuci zajišťuje vydavatel MKS Beseda. Obdobně upřesňuje počty v dohodě s příslušnými obcemi, v návaznosti na fakturaci.

6. Korekturu prování dle daných zásad pověřený korektor. Obdobně výběr a jednání s tiskárnou zajišťuje vydavatel.

7. Příspěvky i fotografie od dopisovatelů nejsou honorovány. Každý dopisovatel zaručuje svá vlastní autorská práva.

Článek 5

Redakční rada

1. Redakční rada je zpravidla tříčlenná, složená ze zástupce Rady MěÚ, Rady Moravskobudějovického mikroregionu a vedoucího pracovníka MKS Beseda. Tyto instituce, také svého zástupce do Redakční rady jmenují.

2. Včele Redakční rady stojí předseda, který svolává jednání rady, radu řídí a je zodpovědný za její činnost. Rada se schází zpravidla jednou měsíčně před vydáním příslušného čísla zpravodaje. Z jednání se pořizuje písemný záznam.

3. Redakční rada se také podílí na příspěvcích do Zpravodaje, dle dohody z jednání, např. oslovuje zájmové skupiny či fyzické osoby, organizace, představitele města i obcí mikroregionu, ke zpracování a zaslání aktuálního článku. Členové rady také mohou osobně přispívat do zpravodaje.

4. Redakční rada spolu s šéfredaktorem rozhoduje o případných změnách obsahové a grafické podoby zpravodaje, dbá na jednotnost vzhledu a důstojném vydání.

5. Redakční rada řeší stížnosti, návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje.

6. Redakční rada rozhoduje o zveřejnění, případně nezveřejnění sporných příspěvků občanů i organizací. Při záměru nezveřejnění, toto osobně projedná ředitel MKS Beseda se zainteresovanými stranami a sjednotí řešení. Rada si vyhrazuje právo tento sporný článek odložit do doby vyjasnění daných okolností.

Článek 6

Inzerce ve Zpravodaji Moravskobudějovicko

1. Inzerci shromažďuje redaktor v MKS Beseda a to vždy do data uzávěrky následujícího vydání zpravodaje, který je vždy zveřejňován v tiráži zpravodaje.

2. Ve Zpravodaji Moravskobudějovicko nebude zveřejňována inzerce hanlivá, pomlouvačná, vulgární, podněcující osobní polemiku občanů a neetická.

3. Pro barevnou inzerci je vyhrazena vnitřní strana obálky po konzultaci s redaktorem v MKS Beseda (barevná inzerce je limitovaná prostorem). Velikost reklamy může být na celou stánku, polovinu, nebo čtvrtinu.

4. O umístnění černobílé reklamy uvnitř zpravodaje rozhoduje redakce zpravodaje.

5. Řádková inzerce má pouze textovou podobu. Šířka řádku je 30 znaků včetně mezer a počet řádků je maximálně 15. Řádkovou inzerci lze podat v turistickém informačním centru na adrese MKS Beseda, Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice.

6. Příspěvkové organizace zřízené městem Moravské Budějovice mají slevu 50% na inzerci akcí pořádané danou organizací.

7. Vzpomínky, blahopřání a poděkování jsou zpoplatněny (121,-Kč vč. DPH). Maximální rozsah textu je 600 znaků včetně mezer a jedna fotografie.

8. Ceny inzerce naleznete v příloze, nebo na stránkách MKS Beseda: www.besedamb.cz

Součástí stanov je příloha č. 1 ceník Zpravodaje Moravskobudějovicko

v Moravských Budějovicích 24. 11. 2014